1. Pacientų kreipimosi į kliniką tvarka:

1.1. pacientai kreipiasi į UAB Sveikatos centras „Gilės“ (toliau tekste – klinika ) savo laisvu apsisprendimu dėl sveikatos priežiūros paslaugų;

1.2. jeigu pacientas kreipiasi ne pagal profilį, jam paaiškinama, kur kreiptis dėl sveikatos problemų sprendimo;

1.3. pacientai registruojami atvykę į kliniką;

1.4. kiekvienam pacientui užvedama asmens sveikatos istorija (F 025a), apie jo kreipimąsi pažymima  registracijos žurnale;

1.5. būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarka:

Būtinoji medicinos pagalba gydytojų kompetencijos ribose teikiama visiems asmenims, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat neatsižvelgiant į apsilankymų klinikoje per kalendorinius metus skaičių ir gyvenamąją vietą. Teikiant būtinąją pagalbą vadovaujamasi SAM 2004 m. balandžio 8d. Įsakymo Nr. V-208 „DĖL BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS IR BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS BEI MAISTO PATVIRTINIMO“ nuostatomis.

1.5.1. būtinajai medicinos pagalbai priskiriama pirmoji medicinos pagalba ir asmens sveikatos priežiūros klinikose (teikiančiose ambulatorines ir/ar stacionarines paslaugas) teikiama skubi medicinos pagalba;

1.5.2. pirmoji medicinos pagalba  teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl profesijų, darbų ir veiklos sričių darbuotojų bei transporto priemonių vairuotojų, buvusių kartu su nukentėjusiaisiais ar ligoniais nelaimingų atsitikimų ar ūmaus gyvybei pavojingo susirgimo vietose ir privalančių suteikti jiems pirmąją pagalbą, sąrašo patvirtinimo, taip pat įstatymų nustatytų kitų asmenų kompetencijos šiais klausimais nustatymo“ (Žin., 2003, Nr. 48-2123), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. 79-3605; 2004, Nr. 32-1030) ir 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V822 „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“ (Žin., 2011-09-06, Nr. 110-5214).

 

2. Nemokamų paslaugų nomenklatūra ir asortimentas, jų teikimo tvarka:

2.1. nemokamai klinikoje teikiama būtinoji medicinos pagalba esant pavojui paciento gyvybei;

2.2. jei yra sudaroma sutartis su TLK, sutartyje numatytos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos nemokamai.

 

  1. Pacientų teisės.

3.1. Teisės į sveikatos priežiūrą:

3.1.1. kiekvienam pacientui turi būti suteikta kokybiška sveikatos priežiūra. Sveikatos priežiūros klinikose pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių;

3.1.2. pacientams teikiama kvalifikuota sveikatos priežiūra. Medicinos darbuotojais gerbia pacientų asmens privatumą. Pacientai gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai. Kiekvienas pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir sveikatos

priežiūros klinikos personalo pagarbų elgesį teikiant paslaugas pacientui bei jam mirus.

Kiekviena intervencija į paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, turi būti atliekama laikantis atitinkamų profesinių pareigų ir standartų;

3.1.3. jeigu klinikoje ribotos gydymo galimybės neleidžia visiems pacientams suteikti tuo pačiu metu vienodą gydymą, pasirinktas gydymas yra mediciniškai pagrįstas ir nediskriminuojantis kitų pacientų;

3.1.4. jeigu paciento tolesnis buvimas sveikatos priežiūros klinikoje nėra mediciniškai pagrįstas siunčiant į kitą sveikatos priežiūros kliniką, pacientui turi būti išsamiai paaiškintas tokios sprendimo pagrįstumas. Gavęs tokią informaciją pacientas patvirtina parašu;

3.1.5. pacientams suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų;

3.1.6. kiekvienam pacientui turi būti suteikta kokybiška sveikatos priežiūra. Sveikatos priežiūros klinikose pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.

3.2. Teisė į prieinamą sveikatos priežiūrą:

3.2.1. paciento teisę gauti nemokamą sveikatos priežiūrą, kompensuojamą iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai. Paciento teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų, nustato Sveiktos draudimo įstatymas;

3.2.2. būtinoji medicinos pagalba pacientui suteikiama neatidėliotinai;

3.2.3. teisę į kitos rūšies sveikatos priežiūrą nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.

3.3. Teisė pasirinkti gydytoją, slaugos darbuotoją, sveikatos priežiūros įstaigą:

3.3.1. pacientas turi teisę pasirinkti gydytoją, slaugos darbuotoją, sveikatos priežiūros kliniką, nepriklausančią arba priklausančią Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai.

3.3.2. ši teisė gali būti ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

3.4. Teisė į informaciją:

3.4.1. pacientas gauna informaciją apie sveikatos priežiūros sistemoje teikiamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti;

3.4.2. pacientas informuojamas apie jį gydančio gydytojo vardą, pavardę, pareigas ir kvalifikaciją;

3.4.3. pacientas informuojamas apie klinikos vidaus tvarkos taisykles ir tvarką, kiek tai susiję su jo buvimu toje klinikoje. Pacientas turi teisę reikalauti ir gauti diagnozės, gydymo ir slaugos aprašymą;

3.4.4. pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę;

3.4.5. pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą.

3.5. Paciento dalyvavimas mokymo procese, moksliniuose ir medicinos bandymuose:

3.5.1. be paciento sutikimo negalima jo panaudoti mokymo procese, moksliniuose ar medicinos bandymuose. Jeigu pacientas yra nepilnametis, tokį sutikimą duoda vienas iš tėvų ar įstatyminis atstovas ir rajono, miesto vaikų teisių apsaugos tarnyba;

3.5.2. paciento naudojimo mokymo procese, moksliniuose ir medicinos bandymuose tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai;

3.6. Teisė rinktis diagnostikos bei gydymo metodikas ir atsisakyti gydymo:

3.6.1. pacientai, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, gali būti gydomi arba jiems teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga, tik kai yra jų sutikimas. Sveikatos priežiūra ar slauga nepilnamečiams pacientams iki 16 metų teikiama, kai yra jų atstovų sutikimas, išskyrus atvejus, jei tokio sutikimo prašymas prieštarautų nepilnamečio paciento interesams;

3.6.2. kai laikantis sveikatos priežiūros normų yra galimybė rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas, pacientas turi būti supažindintas su šių metodikų ypatybėmis ir jam turi būti suteikta pasirinkimo galimybė. Pacientų įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų pasirinkimas įforminamas raštu. Už nepilnamečius pacientus iki 16 metų, taip pat už kitus pacientus, kurie dėl savo būklės negali objektyviai vertinti diagnostikos ir gydymo metodikų, pasirenka ir pasirašo, jų atstovai. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio paciento iki 16 metų ir jo atstovų, tai diagnostikos ir gydymo metodikas parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus;

3.6.3. prieš prašant šiose taisyklėse aukščiau nurodyto sutikimo, pacientui (jo atstovui) išaiškinami intervencijos į paciento sveikata tikslas, pobūdis, padariniai ir pavojai. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas apie visas asmens sveikatos priežiūros paslaugas turi įrašyti į paciento medicinos dokumentus. Sutikimas dėl paslaugų, dėl kurių nesudaryta sveikatos priežiūros paslaugų sutartis, patvirtinamas paciento (jo atstovo) parašu paciento medicinos dokumentuose;

3.6.4. pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis. Kai pacientas yra tokios sveikatos būklės, kad negali pareikšti savo valios dėl sutikimo gydytis ir dėl diagnostikos bei gydymo metodikų pasirinkimo, kiek įmanoma, nepakenkiant paciento interesams, atsižvelgiama į jo anksčiau raštu pareikštą valią. Kai nėra nustatyta tvarka išreikštos paciento (jo atstovo) valios, slauga, diagnostika ir gydymas gali būti taikomi tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka, kai yra reali grėsmė paciento arba aplinkinių asmenų sveikatai ar gyvybei. Teikiant būtinąją (pirmąją ar skubiąją) medicinos pagalbą pacientui, kuris dėl amžiaus ar sveikatos būklės negali tinkamai išreikšti savo valios, yra būtinas paciento atstovo sutikimas. Pacientas, kiek įmanoma, dalyvauja, kai sprendžiamas sutikimo gydyti klausimas. Pagalba gali būti teikiama be atstovo sutikimo, jei jo nėra arba sutikimo negalima gauti laiku, arba atstovas atsisako duoti sutikimą, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai pažymima paciento ambulatorinėje kortelėje;

3.6.5. jeigu paciento, kuris dėl amžiaus ar sveikatos būklės negali išreikšti savo valios, atstovas atsisako duoti sutikimą gydyti, kuris nėra skubus, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus, tokiam pacientui gydymas galimas, jei yra gydytojų konsiliumo, sveikatos priežiūros klinikos medicinos etikos komisijos ar Lietuvos bioetikos komiteto sutikimas. Medicinos eitikos komsiją ar Lietuvos bioetikos komitetą gali kreiptis sveikatos priežiūros klinikos administracija ar klinikos gydytojas. Paciento, psichikos ligonio, nesugebančio teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, gydymo ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas. Visais atvejais pacientas, kiek įmanoma, dalyvauja duodamas sutikimą gydyti.

3.7. Teisė skųstis:

3.7.1. nepatenkintas sveikatos priežiūra pacientas turi teisę kreiptis į klinikos vadovą, atsakingą už sveikatos priežiūrą šioje klinikoje. Klinikos vadovas per 20 darbo dienų atsako į paciento kreipimąsi;

3.7.2. pacientas turi teisę apskųsti sveikatos priežiūros įstaigų veiklą Sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms kontroliuojančioms institucijoms, teismui.

3.8. Privataus gyvenimo neliečiamumas:

3.8.1. pacientų privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie pacientų gyvenimo faktus renkama ligos istorijai pacientų sutikimu ir jei, gydančio gydytojo nuomone, tai yra būtina diagnozuoti ligą, gydyti ar slaugyti;

3.8.2. visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Tokios konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktai. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenimis tik turint raštišką paciento sutikimą arba jei tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai.

3.9. Teisė nežinoti.

3.9.1. Informacija apie sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę neturi būti pacientui pateikta prieš jo valią. Paciento, įskaitant nepilnamečius nuo 16 iki 18 metų, valia turi būti aiškiai pareikšta sveikatos priežiūros paslaugų sutartyje ar patvirtinta paciento parašu paciento medicinos dokumentuose.

3.9.2. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos, kai, informacijos nepateikus pacientui ar kitiems asmenims, gali atsirasti žalingų pasekmių ir tų pasekmių negalima išvengti pateikus informaciją paciento šeimos nariams, jo atstovui ar kitiems asmenims. Apie informacijos pateikimą pacientui prieš jo valią pažymima paciento medicinos dokumentuose. Elgesio su pacientu, kuris dėl psichinės

ligos nesugeba teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

3.10. Teisė į žalos atlyginimą.

Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo III skyrius, taip pat Civilinis kodeksas, Draudimo įstatymas, kiti teisės aktai.

 

  1. Pacientų pareigos:

4.1. atvykti į kliniką registracijos dokumente (talone) nurodytu laiku;

4.2. laiku susimokėti už suteiktas paslaugas;

4.3. pagarbiai elgtis personalo atžvilgiu;

4.4. klinikoje nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotikų;

4.5. laikytis asmens higienos reikalavimų;

4.6. vykdyti gydytojo nurodymus dėl ligos (-ų) gydymo bei profilaktikos;

4.7. pateikti gydytojui prašant reikiamus duomenis apie ligos diagnozę, atliktus tyrimus, taikytą gydymą;

4.8. informuoti gydytoją apie sveikatos būklės pasikeitimus gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą;

4.9. laikytis šių vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų.

 

  1. Pacientų teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarka:

5.1. už pacientų teisių ir pareigų vykdymo realizavimą klinikoje atsakingas vadovas;

5.2. informacija pacientui apie jo teises ir pareigas pateikiama klinikos vidaus tvarkos taisyklėse;

5.3. vidaus tvarkos taisyklių kopija saugoma registratūroje, pacientams matomoje vietoj, užtikrinant, kad būtų patogu su jomis susipažinti;

5.4. susipažinęs su vidaus tvarkos taisyklėmis, pacientas tai patvirtina parašu specialioje valios pareiškimo formoje, kuri įklijuojama į paciento ambulatorinę kortelę;

5.5. už informacijos pacientui apie jo teises ir pareigas pateikimą atsakingas klinikos vadovas, kuris pateikia pacientui visus išaiškinimus ir informacijos pateikimo faktą patvirtina savo parašu 5.4.p. nurodytoje formoje;

5.6. jei pacientas mano, kad jo teisės yra pažeistos, jis turi teisę pateikti klinikai skundą šiose vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka;

5.7. pacientui nesilaikant šiose vidaus tvarkos taisyklėse nustatytų pareigų gydantis gydytojas perspėja pacientą. Jei perspėjimas būna neveiksmingas, informuojamas vadovas, kuris priima sprendimą dėl tolimesnių veiksmų.

 

6. Ginčų ir konfliktų tarp klinikos ir pacientų sprendimo tvarka:

6.1. raštiški pacientų pareiškimai, skundai ir pasiūlymai turi būti pasirašyti, be to, nurodyti šie duomenys: vardas, pavardė ir gyvenamoji vieta (arba darbo ar mokymosi vieta), telefono numeris ar el. pašto adresas ir pridedama asmens dokumento kopija. Nepasirašyti ir be šių duomenų pareiškimai, skundai ir pasiūlymai pripažįstami anoniminiais ir nenagrinėjami;

6.2. klinikos vadovas, jeigu klinika nepajėgi išspręsti pasiūlymuose iškeltų klausimų, per penkias dienas persiunčia juos pagal priklausomybę, pranešdamas apie tai pareiškėjams, ir asmeniškai priimdamas, paaiškina, kur jiems reikia kreiptis;

6.3. klinikos vadovas, nagrinėdamas gyventojų pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, privalo:

6.3.1. išnagrinėti pareiškimų, skundų ir pasiūlymų esmę, prireikus išreikalauti papildomų dokumentų, imtis kitų priemonių klausimams objektyviai išspręsti;

6.3.2. raštu pranešti pacientams, kokie priimti sprendimai dėl jų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų, o jeigu pareiškimas, skundas ar pasiūlymas atmetamas, nurodyti atmetimo motyvus ir paaiškinti tokio sprendimo apskundimo tvarką;

6.3.3. analizuoti ir apibendrinti gautus pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, juose pareikštas kritines pastabas, šalinti priežastis ir sąlygas, dėl kurių pažeidžiamos gyventojų teisės ir įstatymų ginami jų interesai;

6.3.4. klinika, gavusi paciento skundą, jį išnagrinėja ir raštu praneša pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų;

6.4. pacientas, nesutikęs su sprendimu, priimtu dėl jo pareiškimo, skundo ar pasiūlymo, turi teisę apskųsti šį sprendimą teismui. Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie SAM, kitoms sveikatos priežiūros veiklą kontroliuojančioms institucijoms, teismui.

 

  1. Informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo tvarka:

7.1. informacija apie sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę pacientui pateikiama jam suprantama forma paaiškinant specialius medicinos terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas paaiškina pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Informacija neteikiama pacientui prieš jo valią, tačiau toks jo noras turi būti aiškiai išreikštas ir apie tokį paciento pageidavimą pažymima jo ambulatorinėje kortelėje;

7.2. pacientui pageidaujant, pateikiama ambulatorinė kortelė ar kiti jo medicininiai dokumentai, išskyrus tuos atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia jį gydantis gydytojas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pasižymi ambulatorinėje kortelėje;

7.3. pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo ambulatorinės kortelės ir (ar) kitų dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvis Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Gydytojas paaiškina pacientui įrašų ambulatorinėje kortelėje reikšmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, gydytojas ištaiso, užbaigia, panaikina ir (ar) pakeičia netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga.  Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu, tai paciento pageidavimo pagrįstumą sprendžia gydytojų konsiliumas;

7.4. informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams pateikiama jiems suvokiama forma. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio ir jo tėvų ar globėjų, gydantis gydytojas pateikdamas informaciją, vadovaujasi nepilnamečio paciento interesais;

7.5. nepilnametis pacientas, kuris gydytojo nuomone, gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam siūlomo gydymo. Gydantis gydytojas

nepilnamečio tėvų ar globėjų prašymu informuoja nepilnamečio įstatyminius atstovus apie gydymą, tačiau, nepilnamečiui paprašius, tokia informacija gali būti ir nesuteikta, jeigu tai iš esmės gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Jeigu nepilnametis yra hospitalizuotas, apie tai informuojami jo tėvai ar globėjai;

7.6. paciento dokumentų išrašai ir kopijos padaromi per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo  dienos. Šis terminas gali būti trumpesnis, jeigu informacija reikalinga priimti skubiam sprendimui dėl pacientui teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų. Apie tai sprendžia klinikos vadovas.

 

  1. Informacijos apie pacientą teikimas valstybės institucijoms ir kitiems subjektams:

8.1. visa informacija apie pacientą ir jo sveikatą yra privati ir konfidenciali (net ir po paciento mirties) ir gali būti teikiama tik esant raštiškam paciento (arbo jo atstovo) sutikimui;

8.2. teisę gauti informaciją, po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis arba partneris, tėvai, vaikai;

8.3. nesant raštiško paciento (ar jo atstovo) sutikimo, informacija apie pacientą gali būti suteikiama tik tarnybiniais tikslais valstybės institucijoms, raštu pateikusioms prašymą, šiais atvejais:

- sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomas, slaugomas pacientas ar atliekama jo sveikatos ekspertizė;

- institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas;

- kai informacija apie pavojingus paciento ketinimus, keliančius grėsmę jo paties ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei teikiama teisėtvarkos ar kitoms institucijoms, kurių teisę gauti tokią informaciją nustato įstatymai;

- kai į kliniką kreipiasi ar pristatomi iš kitų ASPĮ asmenys, turintys kūno sužalojimų, kurie gali būti susiję su nusikaltimu;

- teismui, prokuratūrai, kvotos organams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai, pateikus raštišką prašymą, patvirtintą klinikos vadovo parašu ir klinikos spaudu.

8.4. klinikos darbuotojai, informuodami apie pacientų sveikatą išvardytas institucijas, turi teikti ne daugiau duomenų, negu jų reikia institucijos rašte nurodytam tikslui pasiekti;

8.5. kitos institucijos, siekiančios gauti informacijos apie pacientą, pateikia klinikai institucijos vadovo pasirašytą prašymą. Prašymas priimamas perduotas tiesiogiai, atsiųstas paštu ar atneštas kurjerio. Prašymą gali pateikti ir pareiškėjo atstovas. Nagrinėjami tik tie prašymai, kuriuose nurodytas norimos gauti informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas. Prie institucijos prašymo turi būti pridėtas raštiškas paciento (ar jo atstovo) sutikimas ir notaro patvirtinta asmens tapatybės dokumentų kopija. Jei kyla abejonių dėl pacientų parašo autentiškumo, klinika turi teisę tai patikslinti;

8.6. advokatų prašymu informacija apie pacientą teikiama tuo atveju, kai yra pasirašyta paciento ar jo atstovo ir advokato atstovavimo sutartis, notaro ar advokato patvirtinta asmens tapatybės dokumento kopija;

8.7. prašymas registruojamas gautų raštų registracijos žurnale ir perduodamas vizuoti klinikos vadovui ar jo įgaliotam darbuotojui. Vadovo ar jo įgalioto darbuotojo vizuotas prašymas registruojamas klinikoje ir perduodamas vykdytojui;

8.8. pareiškėjui teikiamos informacijos apie paciento sveikatą (medicinos dokumentų išrašai ar kopijos) oficialų dokumentą pasirašo gydantis ar gydęs gydytojas. Lydraštį pasirašo vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Parengtą dokumentą (informacija žodžiu neteikiama) vykdytojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos išsiunčia atsakymą pareiškėjui;

8.9. informacijos teikimas policijai apie sužalotus asmenis, kurie gali būti susiję su nusikaltimu:

- nedelsiant telefonu informuoja klinikos vadovą arba teritorinės policijos budėtoją telefonu nr. 112, jei į kliniką kreipiasi arba pristatomas asmuo, kurio gyvybei kelia povojų padaryti kūno sužalojimai, taip pat asmuo, kurio gyvybei pavojus negresia, tačiau jam padarytos durtinės, pjautinės, šautinės ar  sprogimo žaizdos arba kitokio pobūdžio kūno sužalojimai, kurie gali būti susiję su nusikaltimu, ar nukentėję kelių eismo įvykiuose asmenys;

- apie dėl smurtinių veiksmų sužalotus asmenis pranešama telefonu nr. 112;

- informacijos perdavimo duomenų įrašai daromi informacijos apie asmenis su kūno sužalojimais registre, kuriame nurodoma informacijos policijai perdavimo data ir laikas, ją priėmusio policijos budėtojo ir perdavusio klinikos darbuotojo vardai ir pavardės, įvykio komentaras;

- informacijos policijai perdavimo aktą ir laiką įrašu paciento medicinos dokumentuose patvirtina paciento gydytojas; medicinos dokumentuose jis išsamiai aprašo įvykio aplinkybes, nurodo paciento, kuriam padaryti kūno sužalojimai, ir jį pristačiusio asmens anketinius duomenis (F Nr. 025/a);

8.10. informacijos teikimas kritinių, ekstremalių situacijų atvejais;

Kritinių bei ekstremalių situacijų atvejais informacija apie pacientus teikiama pagal patvirtintus LR SAM reikalavimus.

8.11. Informacija (medicinos dokumentų kopijos ir išrašai) teikiama.

Nemokamai:

- draudimo kompanijoms, kai pacientas yra sudaręs sutartį, įvykus traumai yra įvertinama patirta žala;

- teismams, prokuratūrai, policijos komisariatams (visais atvejais);

- advokatams, kai teismas įpareigoja advokatą pateikti papildomą informaciją, t. y. yra pridėtas teismo nuosprendis.

Mokamai:

- centrinei medicininei ekspertizės komisijai;

- draudimo kompanijoms, kai pacientas pageidauja sudaryti sutartį;

- advokatams, išskyrus atvejus, kai teismas įpareigoja advokatą pateikti papildomą informaciją, t. y. yra pridėtas teismo nuosprendis;

- kartais pacientams pageidaujant.

8.12. Informacijos neteikimas:

asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas negali jokiems kitiems asmenimis be paciento sutikimo suteikti informacijos apie pacientą arba sudaryti sąlygų gauti oficialių medicinos dokumentų kopijas. Visa informacija apie klinikoje gydomą pacientą laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties (LR Pacientų teisės ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 8 straipsnis 3 dalis). 8.13. telefonu informacija apie pacientą neteikiama;

8.14. informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, ASPĮ taikomus ir žinomus kitus tyrimo ar gydymo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę negali būti teikiama prieš paciento valią, kurią jis aiškiai išreiškia, patvirtindamas parašu. Tačiau informacijos pateikimo pacientui apribojimai netaikomi, kai dėl paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių pacientui ar kitiems asmenims;

8.15. pacientų dokumentuose esančios informacijos panaudojimas moksliniam tiriamajam darbui ir studentams mokyti:

8.15.1. pacientų dokumentuose esančios informacijos panaudojimo moksliniam tiriamajam darbui ir studentams mokyti tvarką nustato Lietuvos medicinos etikos komitetas. Šiais tikslais naudojant informaciją, gerbiamas paciento asmens privatumas.

 

  1. Klinikos vadovo darbo laikas:

Darbo dienomis 9-19 val.

 

  1. Darbų saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatos:

10.1 už saugaus darbo klinikoje užtikrinimą atsakingas vadovas;

10.2. už darbo saugos normatyvinių dokumentų laikymąsi atsakingi klinikos darbuotojai;

10.3. darbų saugai užtikrinti klinikoje vadovaujamasi LR žmonių saugos darbe įstatymu bei kitais teisės aktais ir norminiais dokumentais.

 

  1. Pacientų turimų dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų registravimo ir saugojimo tvarka.

11.1. Pacientams teikiamos tik ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos, todėl pacientų turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai neregistruojami ir nesaugomi.

 

  1. Pacientų lankymo, išrašymo ir perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros klinikas tvarka.

12.1. Pacientams teikiamos tik ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos, todėl pacientų lankymo, išrašymo ir perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros klinikas tvarka nėra reglamentuojama.